დაბეჭდვა

ორგანიზაციის მისია

Posted in მარნეულის ტელევიზია

ორგანიზაციის მისია

 

                               Cvens Sesaxeb

   marneulis telekompania, rogorc SezRuduli pasuxismgeblobis sazogadoeba "marneuli tv" 2006 wlis 1 ivniss daarsda.

. elekompanია  „მარნეულიტვ „-ს განცხადებული  miსია _ regionSi  saxelmwifoebrivi azrovnebis aRdgena- gaZliereba და yoveldRiur cxovrebaSi  moqalaqeTa Tandgomaa.

igi daarsebisTanave regionis da marneulis  raionis axali ambebis gaSuqebis avangardSi Cadga როგორცქართულ-აზერბაიჯანულენოვანი ერთადერთი ტელესადგური, რომლის  mauwyebloba marneulis raionsa და მის  Semogarens moicavs azerbaijanisა და სომხეთის  sazRvramde. potenciuri 200 000 mayurebliT, TvrametsaaTiani mauwyeblobiTროგორც ადგილობრივ ციფრულ მულტიპლექსის მეშვეობით-ასევე მთელი საქართველოს მასშტაბით-კომპანია „გლობალ ტვ-ს“ საშუალებით. მარნეული ტვ-ს მაუწყებლობა ვრცელდება ასევე ინტერნეტითაც,  ვებგვერდზე www.marneulitv.ge     და  პორტალზე    www.myvideo.ge

 telekompaniis prioriteti, ZiriTadad adgilobrivi axali ambebi, SemecnebiTi programebi, da aqtualur problemebisadmi miZRvnili gadacemebia პირდაპირ ეთერში.

 telekompania "marneuli tv" aris saqarTvelos regionalu mauwyebelTa asociaciis wevri, Cven saTanamSromlo kontaqtebi gvaqvs saqarTvelos TiTqmis yvela damoukidebel regionalur telekompaniasTan aseve urTierTgacvliTi, staJirebis programebi ucxeTis, rig televiziebTan. ადგილობრივი მოსახლეობის ნდობა  და ყურადობა ჩვენი მაღალი რეიტინგის საფუძველია,  რაც დაინტერესებულ პირებისა და ორგანიზაციების ყურადღებას იპყრობს, შესაბამისად ბუნებრივია რეკლამის დამკვეთთა  მაღალი ინტერესიც.